SVĚTY NA POKRAČOVÁNÍ. ROZBOR MOŽNOSTÍ SERIÁLOVÉHO VYPRÁVĚNÍ

od Radomíra D. Kokeše
Obsah a úvod knihy
České resumé
English summary
Blogový příspěvek o knize
Open-access

Knihu vydalo nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis v Praze roku 2016 (240 stran, ISBN 978-80-7470-146-7, doporučená prodejní cena 299 Kč). 

Fyzický výtisk Světů na pokračování si můžete mimo regály knihkupectví koupit on-line např. na Kosmasu či v Knihcentru.

Po pěti letech od vydání je však kniha dostupná i v modu open-access volně ke stažení zde.


Ve své knížce se věnuji otázkám spojeným s vyprávěními (především) v televizních seriálech. Jak jsou vystavěny? Jak vedou naši pozornost a zájem? Jak uvažovat o uměleckých dílech, u nichž nelze automaticky předpokládat znalost celku? Svůj výklad člením do tří oddílů.

V prvním oddíle se zaobírám teoretickými problémy, člením vztahy mezi epizodami do pěti typů a usiluji o porozumění systémovým principům stojícím v jejich pozadí. Nejrozsáhlejší druhý oddíl vysvětluje samotné umění seriálu. Ptám se v něm po rejstřících tvůrčích možností při vyprávění příběhů, utváření světů a kladení otázek, které nás vedou od scény ke scéně, od epizody k epizodě, od řady k řadě či dokonce od seriálu k seriálu. Současně se věnuji problematice krimiseriálů coby zvláštního způsobu vyprávění a světatvorby. Třetí oddíl knížky nakonec nabízí dva podrobné seriálové rozbory (24 hodin, Mr. Bean), které vysvětlují zaprvé samotná tato díla, zadruhé jejich pozici v širších souvislostech – a zatřetí samy analytické schopnosti mnou navrhovaného přístupu.

V knížce se snažím o maximální názornost výkladu skrze značné množství rozmanitých příkladů, řadu dílčích rozborů a využití obrázků, přičemž svoje závěry odvozuji od desíti let analýz cirka čtyř stovek děl z různých období, zemí, žánrů i takříkajíc vkusových kategorií. Můj přístup však podobně jako v Rozboru filmu není hodnotící a neposkytuje univerzálně platný návod, jak rozlišit seriály dobré a špatné, hodnotné a nehodnotné, kvalitní a nekvalitní.

Pevně věřím, že ve Světech na pokračování nabízím zcela nový pohled na televizní seriály, který může mimo odborníků a studentů uměnovědných oborů oslovit i zaujatější seriálové fanoušky (byť těm možná doporučuji abstraktnější třetí až šestou kapitolu nejprve přeskočit a vrátit se k nim třeba posléze).

Svety_na_pokracovani_banner

UKÁZKA K PROLISTOVÁNÍ

O Světech na pokračování a svém seriálovém výzkumu rozprávím s Pavlem Sladkým na ČRo Vltava v pořadu SLOVO O FILMU (1. března 2017):

ZÁZNAM VEŘEJNÉ PREZENTACE KNIHY V BRNĚNSKÉM NARATOLOGICKÉM KROUŽKU (kavárna brněnského Univerzitního kina Scala, 25. 1. 2017 v 17.00):


Z médií:

Poetics Today / Bohumil Fořt: Book Review – Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění (Worlds to Be Continued: Analyzing Possibilities of Serial Narrativity) by Radomír D. Kokeš (recenze, 4/2019, s. 745-747), náhled zde

Filmový přehled / Martin Šrajer: Světy na pokračování (recenze, 18. ledna 2017); původní verze recenze byla během transformace webu stažena, nicméně najdete ji „přetištěnou“ na stránkách nakladatelství Akropolis.

Iluminace / Jakub Korda: Poetika seriálové fikce. Od ZTRACENÝCH po ARABELU (recenze, 2/2017, s. 132-138)

Kultura 21 / Jan Jaroš: Světy na pokračování (recenze, 13. února 2017)

25fps / Radek Neuman: Poetika seriálové fikce (recenze, 5. března 2017)

Rádio Wave / Petr Pláteník: Zkoumat seriály v každém momentu (recenze, 16. června 2017)

Film.sk / Miro Ulman: Světy na pokračování (recenze, 11. července 2017)

Česká televize / Zdeněk Skokan: Pokračování příště (reportáž, 24. června 2017)


Z recenzních posudků:

„Rukopis knihy Světy na pokračování: rozbor možností seriálového vyprávění Radomíra D. Kokeše představuje pro domácí bádání o seriálové fikci zlomový text: na takto rozlehlé ploše, takto souvisle a s takto robustní teoretickou koncepcí se fikční serialitě a jejím vlastnostem v českém kontextu dosud nikdo nevěnoval. Kokešova práce přitom zřetelně vyrůstá z dlouhodobého osobního badatelského zájmu a je suverénně podložena mnoholetým studiem primární materie i sekundární literatury: mnoho z předkládaných teoretických či analytických prostředků bylo autorem v předcházejících letech traktováno a v domyšlení i aplikaci testováno samostatně publikovanými studiemi či absolventskými texty. Kokešem postulovaný model a jím navrhované analytické prostředky jsou přímo v knize podrobeny praktické zkoušce, což jistě celému přístupu dodává na přesvědčivosti, ale zároveň i tento otevírá dalším badatelům: aplikace je zde nejen dokladem využitelnosti, ale především hlasitou pobídkou k dalšímu rozvíjení a diskutování předloženého modelu.“
Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., spoluautor knih Dějiny československého komiksu 20. století a V panelech a bublinách

„Svou monografii Kokeš zakládá na propojení teorie, deskripce a analýzy, což mu problematiku seriálové fikce umožňuje nastínit a postihnout s velkou komplexností. Třebaže hlavní předmět autorova výzkumu je jasně vymezen a omezen na televizní seriálovou fikci, díky teoretickému uchopení problému, které je však podloženo konkrétními analýzami empirického materiálu, je zjevné, že předložená zjištění mají obecnější platnost. Tento přesah je velice cenný, dokládá užitečnost a účinnost Kokešem navržené poetiky seriálové fikce. Jeho monografie významně zaplňuje jedno z dosud bílých míst na mapě teoretického a analytického uchopení seriálové fikce. (…) Hlavní přínos této monografie je dvojí: Kokeš vytvořil ucelenou poetiku seriálové fikce, která nemá v domácím, ani zahraničním prostředí obdoby, mimo to zásadním způsobem přispívá k aktuální diskusi o povaze a podobě seriálové fikce. Jakkoli východiska a zaměření této práce je odborné, množství konkrétních příkladů, kterými autor dokládá své úvahy a výzkumy, z ní činí práci přístupnou i široké veřejnosti. Kniha s největší pravděpodobností zaujme a osloví nejen badatele z oblasti filmové vědy, ale také mediálních studií, literární vědy, sociologie, psychologie, filozofie aj.“
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., autor knih Jan Mukařovský. Život a dílo a The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics