CURRICULUM VITAE

ENGLISH VERSION HERE

fotka_ISMgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
narozen 18. září 1982 v Brně, ženatý

VZDĚLÁNÍ A AKADEMICKÁ KVALIFIKACE

2014: Dokončeno doktorské studium v oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, disertační práce: Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce, FF MU.
2011: Dokončeno magisterské studium v oboru Teorie a dějiny filmy a audiovizuální kultury, FF MU.
2009: Dokončeno bakalářské studium v oboru Teorie a dějiny filmy a audiovizuální kultury, FF MU.

PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ

2014 – současnost: Odborný asistent na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty MU
2012-2013: Hostující pedagog na katedře Filmových studií FF Univerzity Karlovy
2011-2013: Externí pedagog na Střední škole uměleckomanažerské, s.r.o.
2010-2011: Externí pedagog Fakulty multimediálních komunikací UTB
2008-2015: Externí redaktor periodika Aktuálně.cz
2004-2006: Redaktor slovenského filmového časopisu Blokbaster
2004-2006: Redaktor, editor a korektor filmového časopisu DVDMAG
2003-2015: Editor, korektor a přepisovatel v authoringové firmě UTD. BY CONTENT (dříve BrickBox, KIT DIGITAL)
2002-2003: Knihkupec ve firmě VD Konsorcium 495
2001-2007: Redaktor internetového magazínu FilmPub

KNIHY

2015: Rozbor filmu. Brno: Masarykova univerzita. Více zde
2016: Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha: Akropolis. Více zde

Články a kapitoly v knihách viz bibliografie.

PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ

Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

2017: Světy na pokračování: poetika seriálové fikce (J)
2015-2016:
Poetika filmu Davida Bordwella I-IV (J; P)
2015: Dějiny světového filmu do roku 1945 (J)
2015-současnost: Bakalářský seminář II (J)
2014-současnost: Bakalářský seminář III (P)
2014: Teorie vyprávění ve filmu (J)
2013-2015: Úvod do teorie vyprávění (P)
2013: Teorie seriálové fikce I, II (J; P)
2013: Jaroslav Hašek: Enfant terrible české literatury (P)
2012-2016: Přípravný kurz: úvod do filmových teorií a analýzy filmu
2012: Teorie vyprávění ve filmu a v televizi (J)
2012: Techniky naratologické analýzy (J)
2011: Český film zevnitř. Statistická analýza filmového stylu II (J)
2011-současnost: Úvod do studia filmu (P)
2011-současnost: Proseminář A: k přednášce Úvod do studia filmu (P)
2011-současnost:  Analýza stylu a vyprávění v českém filmu I-XI (J; P)
2009: Dostojevského Idiot (P)
+ vedení a oponentury oborových, bakalářských a magisterských prací

Univerzita třetího věku, Masarykova univerzita

2017: Poetika evropských filmových avantgard 20. let (J)
2016
: Poetika Woodyho Allena (P)
2016:
Dějiny japonského filmu do roku 1959 (J)
2015:
Pozoruhodné světy na pokračování (P)
2015:
Filmové vyprávění (J)
2014: Realita minulosti v současném filmu (P)

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

2012-2013: Dějiny americké kinematografie I-III (pro kurz Dějiny světového filmu A-C)

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati

2010: Dějiny filmu I – Úvod do studia filmu a technik filmové analýzy (P)

Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.

2011-2013: Teorie a vývoj multimédií
2011-2012: Umělecký workshop (zaměření na teorii a dějiny filmu)

Zvané přednášky:

2017: „Vyprávění v moderním hollywoodském filmu: aspekty, strategie, taktiky a možnosti rozboru“ (cyklus čtyř blokových přednášek a seminářů, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií na FF UP, Olomouc, naplánováno na duben a květen)
2016:
„Estetické normy klasické filmové narativity“ (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 30. listopadu)
2016:
„Klasická kinematografie jako pozadí pro analýzu filmového vyprávění“ (přednáška na workshopu „Analýza textu“, Katedra filozofie FF MU, Brno, 15. listopadu)
2016:
„Fikční světy v kinematografii“ (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 11. dubna)
2016: „Adaptační taktiky kunderovských filmů“ (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU, Brno, 27. dubna)
2016: „Úvod do porozumění aspektům vyprávění a filmovému stylu“ (Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Brno, 29. února)
2015:
„Layered Construction of Three Nuts for Cinderella: Space, Narrative and Historical Norms“ (v angličtině, Nasjonalbiblioteket, Oslo, Norsko, 15. prosince)
2015: „Otázky (výuky) filmového rozboru“ (Katedra divadelních studií FF MU/Teatrologická společnost, Brno, 23. listopadu)
2015: „Kdy je umění filmem?“ (Cena Věry Jirousové, INI Galerie, Praha, 9. října)
2015:
„Proměny funkcí superhrdinského komiksového filmu: od Supermana a Batmana k… Supermanovi s Batmanem“ (Moravská zemská knihovna, Brno, 9. února), záznam zde
2014: „Narativní dynamika v seriálových fikčních světech“ (Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UP, Olomouc, 1. prosince)
2014: „Bonnie, Clyde a paradox: revoluce i tradice“ (Moravská zemská knihovna, Brno, 3. listopadu)
2014: „Vyprávění v kinematografii: klasický film a jeho normy“ (Akademie výtvarných umění, Intermedia III, Praha, listopad)
2014: „Vyprávění a filmové médium“ (FF MU, v rámci kurzu „CJBC631 Úvod do teorie vyprávění“, Brno, listopad), záznam zde
2014: „Filmové světy historických fikcí: otázky vhodnosti pro výuku dějepisu“ (Seminář pro učitele dějepisu, NG, Lidická galerie, Galerie hlavního města Prahy, Praha, říjen)
2014: „David Fincher: přístupy k filmovému umění a literárním vzorům“ (Filmový festival FokusFest, Semily, říjen)
2014: „Otázky využití teorie fikčních světů v kinematografii“ (Katedra filmových studií, FF UK, Praha, květen)
2014: „Komediální postupy v televizním seriálu“ (Univerzita III. věku MU, Brno, duben)
2014: „Poetika seriálové fikce aneb jak porozumět typům (televizní) seriality a zvláštnostem jejich fikčních světů“ (Studentský vědecký klub MUNI, Brno, 19. února), ke stažení zde.
2014: „Kriminální televizní seriál: tradice a současnost“ (Univerzita III. věku MU, Brno, 6. března)
2013: „Problémy filmové kritiky“ (Univerzita III. věku MU, Brno)
2013: „Otázky filmové analýzy a kritiky“ (Cinema Studies, Praha, květen)
2012: „Vyprávění a filmové médium“ (FF MU, v rámci kurzu „CJBC631 Úvod do teorie vyprávění“, Brno)
2011: „Roadshowingové uvádění: dějiny, kontexty a paralely“ (Seminář 70mm filmů: KRRR!, Krnov)
2009: „Proměny stylu a vyprávění v hollywoodském filmu“ (Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Brno)

Konferenční příspěvky:

2016: „Directed by Jan Svěrák: Film Poetics In-Between Czech Traditions and International Ambitions“ (mezinárodní konference Sixth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference: The Long 1990s, 4. listopadu, Praha)
2015:
„Švejk ve filmu: tři filmy, tři aspekty, tři pojetí“ (Fikce Jaroslava Haška – mezinárodní kolokvium, 8. ledna, Brno, Brněnský naratologický kroužek ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
2014:
„Narrative Structures and Creative Choices in Czech Silent Cinema: a Case for Comparative Analysis“ (mezinárodní filmologická konference NECS – European Network for Cinema and Media Studies, Milano)
2014: „Poetologické poznámky k zabíjení Jessie v (nejen) mediálně nesouladných modech“ (odborné kolokvium Český komiks (a vizuální kultura) 60. – 80. let 20. století, 26. dubna, Olomouc, Centrum pro studium komiksu).
2014: „Poetika filmu v českých zemích (1911-1922): východiska a cíle poetiky filmu v českých zemích coby výsledku intenzivní seminární práce“ (Studentská konference FAV, Vyhlídka)
2013: „Style Norms of Czech Silent Cinema: Between International Film Style Tendencies“ (poster-paper, mezinárodní filmologická konference NECS – European Network for Cinema and Media Studies, Praha)
2013: „Karel Lamač et al: The Classical Style as a Minor Tendency in the Czech Silent Cinema“ (SIECE III: Industrial Authorship, Olomouc)
2012: „Nezvalovo myšlení o filmu“ (mezinárodní konference Neviditelný Nezval, Brno, Ústav pro českou literaturu, AV ČR)
2012: „Historická poetika českého filmu: styl a vyprávění v letech 1911-1915“ (Brněnský naratologický kroužek, listopad, Brno), záznam zde.
2012: „Historická poetika českého filmu: teze o stylu a vyprávění v 10. letech 20. století“ (Studentská konference FAV, Vyhlídka)
2012: „Historical Poetics of Czech Cinema: poster presentation“ (mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, Brno, Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU – CEFS)
2011: „Teorie seriálové fikce. Problém narativní dynamiky ve fikčních světech“ (Doktorandská konference, Brno)
2011: „Pražská škola, film a otázky vlivu“ (Mezinárodní konference Jan Mukařovský dnes. Tradice a perspektiva českého strukturalismu, Ústav pro českou literaturu, AV ČR – Pražský lingvistický kroužek, Praha)
2010: „Singulární a plurální fakta: fikční encyklopedie v seriálových možných světech“ (Studentská konference FAV, Cikháj)
2010: „Možné světy (seriálové) kriminální fikce“ (mezinárodní seminář Francouzský detektivní román, Knihovna Jiřího Mahena, Brno)
2010: „Analyzovat televizní seriálovou fikci. Přesun od narativních způsobů k sémantické makrostruktuře“ (Studentská (literárněvědná) konference, Ústav pro českou literaturu, AV ČR, Praha)
2009: „Možnosti naratologické analýzy (kriminálního) seriálu jako souboru fikčních subsvětů, světů a makrosvěta“ (Studentská konference FAV, Cikháj)
2007: „Otázky autonomie digitálně animovaných hraných filmů jako nového média“ (Studentská konference FAV, Telč), textově na blogu i s komentářem zde.
2006: „Intenzifikace narativních mechanizmů v seriálu 24 hodin“ (Česko-slovenská filmologická konference Filmové diváctví, Poněšice), na blogu v textové podobě zde.
2006: „Český IMAX: propagační strategie a kritická reflexe“ (Studentská konference FAV, Telč), na blogu v textové podobě zde.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

Pole vlastního výzkumu

Hlavní výzkumné projekty:

– Dějiny stylu a vyprávění kinematografie v českých zemích (1911-1920)
– Vyprávěcí taktiky velmi dlouhých (hollywoodských) filmů
– Historická poetika neoformalistické poetiky
– Narativní a stylistické tendence v současném hollywoodském filmu
– Poetika seriálové fikce: taktiky vyprávění a výstavby fikčních světů v pěti typech seriality

Dílčí výzkumné projekty:

– Dějiny teorií audiovizuálního vyprávění a filmového stylu
– Strategie vyprávění a utváření fikčního makroverza Marvel Cinematic Universe
– Styl a vyprávění filmů Karla Lamače v němém období
– Styl a vyprávění ve filmových bondovkách
– Smyčkové narativy z hlediska vedení divákovy pozornosti
– Další specifické badatelské problémy obecně spojené s dějinami stylu a vyprávění světového filmu

Přístup:

– Poetika filmové fikce
– Poetika seriálové fikce

Výchozí rámce:

– Historická poetika filmu
– Teorie fikčních světů
– Neoformalismus
– Ruský formalismus
– Pražský strukturalismus
– Statistická analýza filmu
– Analytická filosofie
– Gombrichovská teorie umění

Účast na výzkumných projektech

Dějiny stylu, vyprávění a výroby českého němého filmu do roku 1922. Vedoucí studentského výzkumného týmu v rámci dlouhodobého výzkumného semináře, realizovaného na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU.
World Hobbit Project. Člen českého týmu (společně s Lucií Česálkovou a Pavlem Skopalem) v rámci mezinárodního výzkumu recepce trilogie filmů Hobit, koordinovaného Ernestem Mathijsem a Martinem Barkerem.
Filmové Brno. Kulturní dějiny kinematografie v Brně. Výzkumný projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, koordinovaný doc. Mgr. Petrem Szczepanikem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D.
Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945. Výzkumný projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, koordinovaný doc. Mgr. Petrem Szczepanikem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D.

Brněnský naratologický kroužek:

2017: Veřejná prezentace monografie „Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění“ (přednáška a beseda, Brno, 25. ledna v kavárně kina Scala)
2016:
Fikce Jaroslava Haška, účast na besedě o knize (Praha, 4. října/Brno, 8. listopadu)
2016:
Spolupráce na kolektivní monografii Fikce Jaroslava Haška (ÚČL AV ČR/BRNK)
2015:
Organizační spolupráce na mezinárodním kolokviu „Fikce Jaroslava Haška“
2014:
Společně s Alešem Merenusem hostující editor tematické sekce o perspektivách teorie vyprávění v dramatu, divadle a ve filmu v časopise Theatralia/Yorick (1/2014), ke stažení zde.
2012: „Historická poetika českého filmu: styl a vyprávění v letech 1911-1915“ (přednáška, listopad, Brno), záznam zde.

AKADEMICKÉ STÁŽE

19. 10. 2014 – 2. 11. 2015: Oxford Brookes University, Oxford, Anglie
14. 5. 2013 – 27. 5. 2013: University of Gdańsk, Gdańsk, Ostatní, Polsko
28. 2. 2007 – 30. 6. 2007:
University of Udine, Udine, Itálie

UNIVERZITNÍ AKTIVITY

od roku 2014: Odborný asistent
od roku 2014: Garant, organizátor, přednášející a moderátor filmovědné sekce Univerzity třetího věku (MU)
2013-2014: Pomocná vědecká síla na Ústavu filmu a audiovizuální kultury
2006-2009: Knihovník na Ústavu filmu a audiovizuální kultury (v rámci programu pomocných vědeckých sil)

MIMOUNIVERZITNÍ AKTIVITY (výběrově)

Lektorská a další popularizační (přednášková) činnost:

2017: Host v rozhlasovém pořadu Pavla Sladkého Slovo o filmu: Homérův epos a jihoamerická telenovela pod jednou střechou. Radomír D. Kokeš analyzuje seriálový fenomén (Český rozhlas Vltava, Praha, vysíláno 1. března), záznam zde.
2017:
Veřejná diskuze s Kamilem Filou k filmu Terminátor v rámci festivalu Future Days (Kino Oko, Praa, 24. února)
2017:
Lektorské úvody k filmům Princezna Mononoke, Můj soused Totoro, Naušika z Větrného údolí (Přehlídka filmů Hajaa Mijazakiho v Univerzitním kině Scala, Brno, 26. až 28. ledna)
2017:
Host v rozhlasovém pořadu Markéty Kaňkové Mozaika (Český rozhlas Vltava, Praha, 16. ledna)
2016:
Účast v epizodách „Příchozí z temnot“ a „50 %“ z dokumentárního cyklu České televize Arzenál
2016: Lektorský úvod k filmu Takoví jsme byli (Moravská zemská knihovna, Brno, 5. prosince)
2016:
Úvod k filmu Prosperovy knihy (Slavnost Týdne humanitních věd, FF MU, 16. listopadu)
2016: Série osmi analytických videokomentářů pro Letní kino Brno Střed
2016
: Úvod k filmu Frigo na mašině (Kabinet Filmúz, Brno, 17. října)
2016
: Úvod k filmu Hitchcock/Truffaut (Letní filmová škola, Uherské Hradiště, 23. července)
2016
: Úvod k filmu Tři oříšky pro Popelku (Kino Art, Brno, 1. června)
2016: Prezentace výzkumu a beseda s Václavem Vorlíčkem (Svět knihy, Praha, 14. května)
2016: Lektorský úvod k filmu Klub rváčů (Moravská zemská knihovna, Brno, 4. dubna)
2016
: Přednáška „Vyprávění ve filmu Jeden musí z kola ven„, po filmu diskuze s diváky (Kino Scala, projekt Obzory, Brno, 29. března)
2016:
Veřejná diskuze s Kamilem Filou k filmu Blade Runner v rámci festivalu Future Days (Kino Art, Brno, 19. března)
2015:
Host v rozhlasovém pořadu Pavla Sladkého Slovo o filmu: „Hollywood. Sto let stejný a přece jiný. Jeho vypravěčská tradice trvá“ (Český rozhlas Vltava, Praha), záznam zde
2015:
Host v Jasné řeči Josefa Chuchmy o filmu Gangster Ka (Česká televize, Praha), záznam zde
2015:
Lektorský úvod k filmu Tropická bouře (Moravská zemská knihovna, Brno)
2015: Lektorský úvod k filmu Jeana Luca Godarda Sbohem jazyku 3D (Festival Bonjour Brno, kino Art, 21. 4. 2015)
2015: Host v rozhlasovém pořadu U konce s dechem: diskuze k filmům Šílený Max: Zběsilá cesta a Ex Machina (Rádio R, Brno), záznam zde
2015: Odborný komentář pro Studio 6 k filmu Psycho (Česká televize, Praha)
2015: Organizace a moderování diskuze s Janem Buštou a Petrem Kubicou k filmu Televise bude! (Kino Scala, v rámci projektu Vlny, Brno)
2014:
Organizace a moderování diskuze s Pavlem Horáčkem k filmu Frankenweenie! (Kino Scala, v rámci projektu Animotéka, Brno)
2014: Beseda k filmu V nitru Llewyna Davise (Kino Scala, v rámci projektu Audiovize, Brno)
2013: Přednáška „Devítka, vzorce vyprávění a (znovu)ustavování fikčního makrosvěta Doctora Who“ (Whocon, Brno), ke stažení zde.
2013: Lektor, dramaturg a organizátor projektu Malý filmový seminář: Hollywoodské odchylky – anarchie, komiks a spiritualita (čtyři přednášky, lektorské úvody)
2012: Odborný komentář pro Studio 6 k filmu E. T. Mimozemšťan (Česká televize, Praha)
2012: Seminář filmové analýzy a filmového stylu (s Kamilem Filou, Cinema Studies, Praha)
2012: Přednáška „Styl a vyprávění ve filmech Stevena Spielberga“ v rámci projektu Zoom, filmového semináře pořádaného v Třebíči
2011: Přednáška „Nový Hollywood“ v rámci projektu Zoom, filmového semináře pořádaného v Třebíči (přednáška)
2010: Lektorské úvody v rámci festivalu AniFest
2009: Lektorské úvody k filmům během Letní školy slovanských studií Masarykovy univerzity
2009: Odborný host v Dobrém ránu s Českou televizí při příležitosti tematické besedy k filmu Vlasy (Česká televize, Brno)
2008-2016: Lektorské úvody v rámci Semináře 70mm filmů: KRRR!
2008: Lektor, dramaturg a organizátor projektu Malý filmový seminář: Po stopách hollywoodského filmu (sedm přednášek, lektorské úvody)
2007: Přednáška „Hollywoodská kinematografie klasická a postklasická“ v rámci projektu Filmový víkend
2006: Přednáška „Propagační strategie v trailerech filmů noir“ v rámci projektu Foršpanfest
2006: Přednáška „Film noir: dějiny a kontexty“ a úvody v rámci projektu Filmová setkání
2005-2016: Lektorské úvody v rámci festivalu Visions of light
2005: Přednáška „Dějiny hollywoodské kinematografie“ v rámci projektu „A člověk stvořil film k obrazu svému…“

Publicistická a redakční činnost

Akademický blog DOUGLASOVY POZNÁMKY: Poetika fikce aneb styl, vyprávění a fikční světy (nejen) v kinematografii (od 2007 archivováno Národní knihovnou ČR)
– Studie, analýzy a kritiky v odborném a populárním tisku (výběrově A2, Aktuálně.cz, Ateliér, Blokbaster, Bohemica Litteraria, Boomerang Publishing, Business World, Centrum.cz, Cinema, Cinepur, DVDMAG, Domácí kino, Dotyk, Film a doba, FilmPub, FilmWeb, Filmové listy, Filmstage, FlashArt, Home Cinema, Hospodářské noviny, Ikarie, Iluminace, Kino-Ikon, Komiksárium, Kulturní noviny, Lidové noviny, Moviezone, Obrazor, Pandora, Plav, Pulsy, Renault Revue, Svět DVD, TOP (tlumočení-překlad), Theatralia / Yorick)
– Odborný redaktor filmologické literatury (např. Bordwell, David – Thompson, Kristin /2011/: Umění filmu. Praha: AMU; Bordwell, David – Thompson, Kristin /2011/: Dějiny filmu. Druhé vydání. Praha: AMU – NLN; Kučera, Jan /2017/: Poetika českého filmu: z let šedesátých. Praha: AMU, odborná redakce úvodu Jana Svobody)

2008-souč.: Rozhovory pro televizi a rozhlas o dějinách filmu a o vlastním výzkumu
2013-2014:
Sloupkař pro bulletin kina Art v Brně
2013: Přispěvatel do katalogu festivalu němého filmu Le Giornate del Cinema Muto
2011-2014: Editor a jazykový korektor katalogu Semináře 70mm filmů v Krnově: KRRR!
2011: Předseda poroty na festivalu Cinema Mundi
2010-2011: Spolupráce s PB Publishing: soubory analytických textů k DVD vydání filmových sérií James Bond, Růžový panter, Woody Allen
2010: Přispěvatel do Listů Festivalu nad řekou
2010: Přispěvatel do katalogu Film Festivalu Zlín
2010: Přispěvatel do katalogu festivalu AniFest, organizátor komentovaného pásma filmů Georgese Meliése
2008-2016: Přispěvatel do katalogu Semináře 70mm filmů v Krnově: KRRR!
2008-2009: Přispěvatel do katalogu AFO Olomouc (2008-2009)
2008: Přispěvatel v rámci textových doprovodných materiálů festivalu Cinepur Choice
2006/2015: Přispěvatel do katalogu Letní filmové školy

Členství ve vědeckých organizacích

– Předseda a zakládající člen vědeckého sdružení Brněnský naratologický kroužek
– Člen Redakční rady Iluminace: Časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu
– Člen České společnosti pro filmová studia (CEFS)
– Člen mezinárodní společnosti pro filmová a mediální studia – European Network for Cinema and Media – Studies (NECS)
– Člen European Narrative Network
– Člen SVK (Studentský vědecký klub MUNI)

OCENĚNÍ VĚDECKOU KOMUNITOU

2016:
– Cena ARAS: Zvláštní uznání poroty Asociace režisérů a scenáristů za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize / Rozbor filmu
CEFS – Česká společnost pro filmová studia: Zvláštní ocenění za příspěvek k filmové gramotnosti v ČR / Rozbor filmu

2014:
– Cena děkana za nejlepší doktorskou práci (FF MU) / Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce

2011:
– Cena Ústavu filmu a audiovizuální kultury – Výroční cena FAV: Zvláštní uznání za magisterskou práci Teorie seriálové fikce / Teorie seriálové fikce
– Cena České společnosti pro filmová studia – Iluminace roku, čestné druhé místo za magisterskou práci Teorie seriálové fikce / Teorie seriálové fikce

2010:
– Cena Vladimíra Macury za nejinspirativnější příspěvek na Studentské (literárněvědné) konferenci 2010, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR / Analyzovat televizní seriálovou fikci: přesun od narativních způsobů k sémantické makrostruktuře

2009:
– Výroční cena FAV v kategorii bakalářská práce (Ústav filmu a audiovizuální kultury, FFMU) / Crime Fiction Investigation: návrh fikční sémantiky kriminálního seriálu

Napsat komentář